วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เลือกตั้ง นายก อบจ. แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2554  ครู พชร  ศิะวรรณโณ  ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ศศช.บ้านแม่กองแป   ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ในงานนี้ มีลูกเสืออาสาสมัคร กกต.มาช่วยงาน เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย  ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี ดังนี้
1. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง   ได้แก่ นายพชร  ศิละวรรณโณ
2. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
    (2.1)  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่  นายประสิทธิ์  ศรีบุญเรือน
    (2.2)  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่
              1)  นายอัสดง  มะโนธรรม        2) นายบัญชา  กมลศรี
              3)  นางสาวภัณฑิรา   สุขขา     4)  นายบรรพต  ไชยสวัสดิ์
              5)  นายบรรเทิง  ฤกษ์ถนอมศรี 6) นางโสภา  ศรีบุญเรืองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น